Friday, October 08, 2010

Patent of Nobility - Gusztáv Grimm de Szepes-Etelvár - 01 July 1886

Mi Első Ferencz József, Isten kedvező kegyelméből Austriai Császár, Magyar, Cseh, Dalmát, Horvát, Tót, Halics, Ladomér, Ráma, Szerb, Kún és Bolgárországok apostoli, úgy Illyria, Jeruzsálem stb. Királya, Austria főherczege, Tocsana és Krakkó nagyherczege, Lotharingia, Salzburg, Steyer, Karantha, Krajna és Bukovina herczege, Erdély nagy fejedelme, morvai őrgróf, Felső és Alsó Szilézia, Modena, Parma, Piacenza, Quastalla, Osviecim? és Zára stb. herczege, Habsburg, Tyrol, Kyburg, Görz és Gradiska grófja, Hohenembs, Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg stb. grófja, Triest, Cattaro és a szláv őrgrófság Ura stb. Emlékezetül adjuk czennel tudatván mindenekkel, kiket illet: Hogy Mi Személyünk körüli magyar Ministerünk előterjesztése folytán, kegyelmes, tekintelbe, és figyelembe vevén GRIMM GUSZTÁV őrnagy-hadbiró Hivünknek, Felségünk és Felséges Uralkodó Házunk izánti állandó hüségét és azon irdemeit, melyeket ő közös hadseregünkben 27 évi szolgálata közben jeles és kitüno tevékenysége által magának szerzett; figyelembe vevén különösen azt, hogy ő fennebb érintett folytonos hadbirósági alkalmazásában kiválo szakértelmet, erélyt és tapintatol tanusitván, kötelmeinek mindenkor teljesen eleget tett; s sikeres müködéseért Ferencz József rendünk lovagkerestjével is lett jutalmazva, tekintettl végre azon rendithetlen hüség és ragaszkodására, melylyel Felségünk és Felséges Uralkodó Házunk iránt minden körülmények között viseltelett, nevezett GRIMM GUSZTÁVOT és általa hites nejétől születt SZEPESSY ETELKA bárónőtől származó LAJOS GYULA EHRENREICHés HUBERT MIKLÓS ÁDÁM nevü fiaitss MÁRIA KAROLINA ANTONIA nevü leányát s Isten áldásából netán ezután születendő mindkét nembeli valamennyi törvényes ivadékát és matadékát, mind az imént emlitett kiváló érdemekért, mind pedig királyi kegyelmünk és kegyelmességünknél fogva, melylyel dicső emlékezetü Elődeink, a boldogutt magyar Királyok példájára mind azt, ki Felségünk és Felséges Uralkodó Házunk és Magyarországunk szent koronája izánt szép, jó és nemes tettek által maganak érdemeket szerezni és the erény ösvényét követni törekozik, jutalmazni és hathatós buzditásul a jutalom kitünő és maradandó jelével és emlékével feldisziteni szoktuk, királyi hatalmunkból és különös kegyelmünk és kegyelmességünkból Magyarországunk és társországai valóságos, igaz, régi és kétségtelen nemesei közé és sorába a "SZEPES ETELVÁRI" előnév használhatásának engedélyezése mellett felveendőnek tartottuk, begselsőbb királyi akaratunk szerint kegyelmesen megengedvén, hogy ezentúl jövendő örök időkig fennevezett GRIMM GUSZTÁV s mindkét nembeli valamennyi törvényes ivadéka és maradéka a "SZEPES ETELVÁRI" előnév használata mellett mind azon jágokkal élhessen és birhasson, melyekkel emlitett Magyaroszágunk és társországainak valóságos, igaz, régi és kétségtelen nemesei eddig elétörvény, vagy hajdani szokás szerint bármikép éltek és birtak, vagy élnek és birnak. Mely iránta tanusitott legfelsőbb királyi kegyelmünk és kegyelmességünk bővebb tanuságául s a valoságos, igaz és kétségtelen nemesség örök idők, ig fennmaradandó jeléül Neki és mindkét nembeli valamennyi törvényes ivadékának és maradékának következő czimert, vagy nemesi diszjett, adtunk és engedtünk: Egy álló vitézvért, hasozában félig, keresztben egészen átvágva, felső ezüst és arany s alsó kék mezőkre asztva; az első felső ezüst mezőben arany koronán befelé forditott meghajlott jobb kar könyökén nyugszik, mely arany markolatu kardot maga fölött forgat s arra levágott vérző törökfő van áttüzve; a másik felső arany mezőben vörös grifkeselyü felállva jobbra lépdel, és maga elött ezüst buzogány tart; a hazmadik alsó kék mezőben talapzat széléből zöld házmas hegy emelkedik fel, s annak közép telején arany korona van, melyből ezüst szinü egyszarvú arany szamval, lábkörmökkel és sörénynel nő fel, s előlábain arany koronát hord. A vitézvért felső főszélén koronázott nyilt lovagsisak nyugszik, melyről jobbra kék ezüst, baba vörös arany sisaktakarók diszesenfüggenek alá, a sisakarany koronájábó ugyanazon ezüst szinü egyszarvú nőki; előlábain arany koronát tartván. A vért alatt kék szalag vonul körül, melyen arany nagy betükkel e jelmondat van irva: "AUDAX ET FIDELIS." Kegyelmesen elhatározván és megengedvén továbbá, miszerint ezen czimert, vagy nemesi diszjelt, jövendő örök időkig többször nevesett és ezentúl már nemes SZEPES ETELVÁRI GRIMM GUSZTÁV mindkét nembeli valamennyi törvényes ivadékai és maradékai val együtt Magyarországunk s társarszágai valóságos, igaz gyökeres és kétségtelen többi nemesei ként mind azon joggal, melylyel ugyanazok törvény, vagy hajdani szokás szerint éltek és birtak, vagy élnek és birnak, viselhesse és használhassa ezen valóságos, igaz és ketségtelen nemesi czimmel hogy őt és mindkét nembeli valamenyi törvényes ivadékát és maradékát minden rendü, állapotu, hivatalu, méltóságu és tekintetü egyének felruházottnak s diszesitettnek tartsák és ismerjék nemcsak akarjuk, de kegyelmesen parancsoljukis. Minek emlékül és örök jeléül többször emlitett SZEPES ETELVÁRI GRIMM GUSZTÁVNAK s mindkét nembeli valamenyi törvényes ivadékának és maradékának apostili magyar királyi függő pecsétünkkel megerősitett jelen czimeres nemesi kiváltság levelünkel tartottuk kegyelmesen kiadandónak és engedendőnek. Kelt a Mi őszintén kedvelt Hivünk, nagyságos báró Orczy Béla, valóságos belső tilkos tanácsos, a vaskorana rendünk első osztályi lovagja, a magyar királyi Szent-István rend köszékeresztese; a norvégiai Olapés a bajor polgári érdemrend nagykeresztese; a porosz vörös sas és a porosz koronarad első osztályu lovagja; III Károly nevü spanyol királyi és perzsa nap és oroszlánred nagykeresztese; bölcsészeti és jogtudor és Személyünk körüli magyar Ministerünk kezei által, Schönbunnban Ausztriában Szent-János hava első napján, az Ur ezerny olczszázny olczvanhatodik, Uralkodásunk harmincznyokczadik évében.
Ferencz József s.k.
Báró Orczy Béla s.k.

No comments:

Post a Comment